Bloggen

Het is nu bijna een half jaar geleden dat ik hier nog een bericht geplaatst heb. Studies, leven, liefde, muziek, dat soort dingen. Druk, druk druk.

Ik zou zoals Pietel kunnen beslissen om ermee te kappen, de blog sluiten, de archieven te bewaren en basta. Maar dat doe ik liever niet. Of het te moeilijk is om een hoofdstuk af te sluiten? Neen. Ik wil mijn ei af en toe nog eens kwijt om daar eventueel later op terug te kijken.

Ondertussen schrijf ik nog op mijn andere blog over design. En meer recent is daar nog een schoolwerkje bijgekomen over Publieke Ruimtes. Maar dat zijn volledig andere dingen, dan de dingen des levens. Dagelijkse frustraties en opmerkzaamheden. Dingen die ik wil bewaren. Of eigenlijk liever niet. Dingen zoals dit.

Fusie Grafisch Ontwerp MDA & PHL

Aangezien deze tekst blijkbaar nogal kwaad bloed zet bij sommige PHL-Arts-studenten: dit is geen discussie over niveau of beoordeling over individuele kwaliteiten van studenten aan één van beide hogescholen, dit is louter en alleen een vaststelling dat er met weinig tot geen inhoudelijk debat of onderzoek op politiek niveau beslissingen worden genomen boven de hoofden van studenten. Beslissingen die een curriculum in gevaar brengen waarvoor bij aanvang van de opleiding nadrukkelijk gekozen werd. Om nog niet te spreken van het vele harde werk dat in het uitbouwen van de opleiding Grafisch Ontwerp is gekropen. Werk dat gewoon van tafel geveegd dreigt te worden.

Het mag ook duidelijk zijn dat in deze brief vooral mijn persoonlijk standpunt verwoord wordt en dat dit zeker geen algemene visie is vanuit de opleiding GO aan de Media & Design Academie, het zijn slechts mijn bedenkingen en het is mijn uiting van bezorgdheid als huidig bachelorstudent.

Ik hoop echter dat er plaats is voor een gezond debat en dat dit debat ook werkelijk gevoerd en gecommuniceerd kan worden. De manier waarop het nu loopt situeert zich vooral achter de schermen en dat is toch niet meer echt iets van de 21ste eeuw.

Beledigende reacties die niets aan de discussie toevoegen worden verwijderd. Voor een debat over de inhoud ben ik altijd beschikbaar!

Geachte verantwoordelijke,

Ik ben student Grafisch Ontwerp aan de Media & Design Academie in Genk. Via verschillende kanalen heb ik opgevangen dat er op politiek niveau is beslist dat er een fusie tussen de PHL en de MDA/KHLim moet komen. Dit zou voor de richting Grafisch Ontwerp betekenen dat er van de twee verschillende curriculi een éénvormig curriculum gemaakt moet worden.

Als student aan één van de hoogst aangeschreven opleidingen Grafisch Ontwerp van het land, denk ik dat het belangrijk is om mijn bezorgdheid te uiten over het bewaren van de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding. Behalve het feit dat het curriculum van de PHL praktisch gezien helemaal niet overeenstemt met dat van de MDA, is er ook een fundamenteel verschil in opvatting van wat een Grafisch Ontwerper zou moeten leren.

Eenvoudig gesteld is de opvatting van de PHL zeer modulair en technisch-praktisch gericht. Hetgeen eigenlijk zou overeenkomen met een professionele hogeschoolopleiding—hoewel het in casu als academische opleiding wordt verkocht. De holistische, conceptuele opleiding van de MDA staat daar lijnrecht tegenover. Het is een opleiding en een curriculum dat zich echter veel beter leent tot academisch onderzoek in het veld van het Grafisch Ontwerp. Het is eigenlijk een volwaardige academische opleiding.

Momenteel wordt er naar een “gulden middenweg” gezocht om—ondanks de diepgaande fundamentele verschillen—van de twee opleidingen toch één opleiding te kunnen maken. Dat dit ooit tot een geslaagd project kan leiden op de manier waarop het nu loopt is een illusie. Ik maak de vergelijking met een opleiding taal- en letterkunde die samengebracht zou moeten worden met een opleiding vertaler-tolk. Het zijn twee opleidingen die als raakvlak taal hebben, maar daar houdt de vergelijking op.

Een oplossing zou eruit bestaan om naast een academische opleiding, zoals die op dit moment aan de MDA ingevuld wordt, ook een professionele opleiding aan te bieden, zoals de opleiding op dit moment inhoudelijk in Hasselt ingevuld wordt. In Gent wordt dit momenteel op de Sint-Lucas hogeschool voor Wetenschap en Kunst zo gedaan, met succes.

Ik zou u vriendelijk willen vragen om mijn bezorgdheid ter harte te nemen en eventueel te helpen zoeken naar een andere oplossing dan de totnogtoe voorgestelde oplossingen, waarbij er een curriculum wordt uitgestippeld dat noch vis noch vlees zal zijn. Het zou zonde zijn om de kwaliteit van de opleiding te laten lijden onder deze beslissing, die misschien nodig is, maar niet goed wordt opgevolgd.

Met vriendelijke groeten,

Xavier Bertels

Student Grafisch Ontwerp – 2e bachelor

Media & Design Academie

Auvibel 3 – De wetten uitpluizen

En er schort overigens ook vanalles aan het hele idee van die vergoeding. De wet Auteursrecht van 30 juni 1994 zegt namelijk de volgende héél erg belangrijke dingen:

Afdeling 5, Artikel 21, §3
De auteur kan zich niet verzetten tegen tijdelijke reproductiehandelingen van voorbijgaande of bijkomstige aard die een integraal en essentieel onderdeel vormen van een technisch procédé dat wordt toegepast met als enig doel:
de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon; of een rechtmatig gebruik, van een beschermd werk, waarbij die handelingen geen zelfstandige economische waarde bezitten.

Met andere woorden, als ik een USB-stick of harde schijf tijdelijk gebruik om mijn legaal aangekochte MP3’s over te zetten, is er helemaal niets aan de hand. En zo hoort het ook! Van een vergoeding is al helemaal geen sprake. En dan is er nog dit:

Afdeling 5, Artikel 22, §1
Wanneer het werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur zich niet verzetten tegen:
(…)
5° de (reproduktie) van geluidswerken en audiovisuele werken gemaakt (die in familiekring
geschiedt en alleen daarvoor bestemd is) (Err. B.St. 22111994, pp. 288325)

Waarbij punt 5° op 22 mei 2005 (de recentste aanpassing aan de auteurswet) in Artikel 4, f integraal vervangen werd door

5° de reproductie op eender welke drager andere dan papier of soortgelijke drager, van werken, die in familiekring geschiedt, en alleen daarvoor bestemd is;

Met andere woorden letterlijk waar het hier over gaat. Dit vooral ook ter referentie voor mezelf en zij die hier nog mee bezig zijn. Laat gerust jullie bedenkingen en aanvullingen achter! Ik hoor het met plezier–ook als ik fout zit!

Auvibel 2 – Naar Europa

(dit is een vervolg op Auvibel)
Omdat we van minister Van Quickenborne blijkbaar geen actie mogen verwachten (zie Auteurs zijn ondernemers) en omdat er duidelijk een consensus leeft dat die Auvibel-taks écht wel verkeerd is, heb ik besloten om een stapje verder te gaan. Europa heeft een aantal middelen om dit soort problemen aan te kaarten en één daarvan is SOLVIT.

Hoewel SOLVIT niet noodzakelijk het orgaan bij uitstek is om dit soort problemen op te lossen, wil ik er toch gebruik van maken. Ik zie het als een eerste stap in het verdere zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik heb geprobeerd om mijn klacht zo specifiek mogelijk te formuleren, omdat er wellicht een juridische oplossing gezocht zal worden. De klacht luidt als volgt:

Lees “Auvibel 2 – Naar Europa” verder